RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Iskierka-Kasperek prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Inspiracja Ewa Iskierka-Kasperek, NIP: 679-194-85-65,
ul. Bronowicka 56/7, 30 – 091 Kraków, adres do doręczeń: Tomaszowice ul. Łąkowa 12, 32 –
085 Modlnica, e-mail: psycholog@eiskierka.pl; eiskierka@gmail.com (dalej jako „ADO”);

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5
RODO, w celu:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia usług wynikających z przedmiotu działalności ADO,
  • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu świadczenia usług wynikających z przedmiotu działalności ADO (dane dot. zdrowia),
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dochodzenia ustalenia i obrony przed roszczeniami poprzez monitoring budynku w Tomaszowicach,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami,

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące
usługi księgowe, hostingowe, a także urzędy, banki, organy rządowe i samorządowe, sądy,
prokuratury, ZUS, jak również wszelkie inne organy i podmioty publiczne uprawnione do
uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów
przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

  • do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, co do zasady przez okres 6 lat,
  • co do nagrań z monitoringu: nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy,

5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych –
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3
RODO,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z wyrażonej przez Pana/Panią zgody
na przetwarzanie danych osobowych, zawartej umowy, obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, prawnie uzasadnionego interesu ADO Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie uniemożliwienie:

  • realizacji czynności, na które Pan/Pani wyraził zgodę,
  • wykonania umowy,
  • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • realizowania uprawnień ADO stanowiących jego prawnie uzasadniony interes.

9. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, w dowolnym momencie może
Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego uprzednio dokonano na podstawie zgody,

10. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11. W stosunku do Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w
tym poprzez profilowanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>