Mediacje

Mediacja jest skuteczną metodą radzenia sobie z sytuacją sporną.

Jest procesem, w którym bezstronny mediator pomaga w bezpiecznej i poufnej atmosferze dojść do porozumienia osobom skonfliktowanym.

Korzyści :

• szybkość i odformalizowanie postępowania,
• przerwanie biegu przedawnienia,
• ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, jest tytułem wykonawczym ,
• ugoda zawiera tylko Państwa rozstrzygnięcia – to Państwo, sami, decydujecie o warunkach porozumienia.

Masz wpływ! Decydujesz!

 

Mediacje pracownicze

•pomiędzy pracownikami (w zespołach pracowniczych, pomiędzy poszczególnymi pracownikami a grupą współpracowników),
•w przypadkach wykrycia mobbingu, nierównego traktowania, dyskryminacji,
•w sytuacjach konfliktowych pomiędzy pracownikiem podległym i przełożonym,
•pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
•związane z zakończeniem współpracy z członkami władz podmiotów- pracodawców (m.in. z członkami zarządów spółek itp).
Prowadzimy mediacje pracownicze także w wyspecjalizowanych zakładach pracy, z uwzględnieniem ich specyfiki:

•w szkołach (nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor)
•w instytucjach kultury (teatry, opery, operetki, muzea, biblioteki i in.)
•dla urzędów, samorządów, instytucji.

Mediacje gospodarcze

Szeroki zakres mediacji w sprawach gospodarczych – w stosunkach między kontrahentami:
•niewykonanie i nieprawidłowe wykonanie umów,
•zastrzeżenia co do terminowości wykonania umów,
•kary umowne,
•zaległości w zapłacie faktur.

Mediacje rodzinne 

•rodzinne (dotyczące stosunków rodzinnych, małżeńskich i związanych z opieką nad dziećmi),
•około rozwodowe (m.in. pomoc w sporządzeniu planów wychowawczych),
•przy ustalaniu projektów podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Mediacje cywilne – rzeczowe, zobowiązania, spadkowe

•związane z prawem własności, podziałami nieruchomości, ustaleniem zakresu służebności,
•związane ze stosunkami sąsiedzkimi (immisje),
•związane z ustalaniem projektów zniesienia współwłasności,
•związane z niewykonaniem i niewłaściwym wykonaniem umów (umowy o dzieło, zlecenie np. umowy o remont mieszkania),
•związane z opracowaniem projektów działu spadku oraz działu spadku wraz ze zniesieniem współwłasności.

Prawo autorskie

mediacje w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Inne 

mediacje we wspólnotach mieszkaniowych (pomiędzy zarządami a mieszkańcami), spółdzielniach.

Oferta

Mediatorzy