Badania psychologiczne

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna trudności w uczeniu się

Trudności w uczeniu się jest zagadnieniem szerokim, który może dotyczyć zarówno kłopotów z przetwarzaniem, przypominaniem jak i przekazywaniem informacji.

W różny sposób jest on opisywany przez moich pacjentów. Najczęściej są one dostrzegane przez rodziców dziecka, które wolno i z koniecznością nieustannej pomocy brnie przez pierwsze etapy nauki szkolnej. Nierzadko z ogromnym trudem opanowuje sprawne czytanie i pisanie, pomimo braku oczywistych ku temu powodów. Zwykle dzieci te należą do grupy osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), których problem z nauką nie tylko wiąże się z nabywaniem podstawowych umiejętności szkolnych, ale również z niską  zdolnością do wyszukiwania i selekcjonowania informacji, a w końcu do trwałego ich zapamiętania. Skutkuje to chaosem w pozyskiwaniu wiedzy; z czasem zniechęceniem do kontynuowania poszukiwań i samodzielnej pracy. Wtórnie dochodzi do przeświadczenia o swojej niemocy i obniżenia motywacji do jakiegokolwiek wysiłku intelektualnego.

Wiele osób nie ma zdiagnozowanych specyficznych trudności w uczeniu się, a pomimo to boryka się z niską efektywnością zapamiętywania, niesatysfakcjonującą motywacją czy niewystarczającą koncentracją uwagi. Prowadzi to w efekcie do myślenia o nauce w kategoriach trudu.

Ale też są i tacy klienci, którzy mając dobre doświadczenie uczenia się chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji. Dla nich znaczenie ma trening, wychodzenie poza ramy swojego stylu uczenia się, a wysiłek intelektualny traktują jako formę  twórczej mentalnej stymulacji.

Diagnoza trudności w uczeniu się pozwala sprecyzować faktyczny „obszar problemu”, który w sposób zasadniczy utrudnia zdobywanie wiedzy.  Na podstawie przeprowadzonych badań pacjent orientuje się, co jest powodem trudności w uczeniu się, jak również zdobywa informacje, w jaki sposób można uporać się z istniejącymi problemami.

Przebieg badań psychologicznych i pedagogicznych

Badania były prowadzone w trzech etapach, a procedura postępowania obejmuje:

  • Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu psychologicznego

Wywiad koncentruje się na zagadnieniach związanych z nauką, z dotychczasowym sposobem nabywania wiedzy, pojawiającymi się trudnościami, sposobami radzenia sobie z nimi; poziomem motywacji do realizowania różnorodnych zadań, oceny możliwości rozwoju.

  • Przeprowadzenie testów psychometrycznych, wiedzy, testów pedagogicznych

Testy psychologiczne mają głównie charakter testów „papier-ołówek”; wszystkie z nich to testy wystandaryzowane i powszechnie stosowane w poradnictwie.

  • Omówienie wyników badań

Na życzenie klienta otrzymuje on pisemną opinie z przeprowadzonych badań.

 

Badania trwają zwykle od trzech do czterech godzin (zależy to od tempa pracy pacjenta). Pierwsze spotkanie jest dwugodzinne.